เครือข่ายพัฒนา Thinking School

การขยายผลโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา Thinking School

®โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่

1) โรงเรียนเครือข่าย 24 โรงเรียน จ.เชียงราย
2) โรงเรียนบ้านเวียงชัย จ.เชียงราย
3) โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จ.เชียงราย
4) โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
5) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จ.เชียงราย
6) โรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลแม่ต่ำ ตาดควัน จ.เชียงราย
7) โรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จ.เชียงราย
8) โรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
9) โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3
10)โรงเรียนลูกรักป่าแดด จ.เชียงราย
11)กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3
12)โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1
          1) โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
                2) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
          3) โรงเรียนบ้านน้ำปาย
13)ครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนาหมื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
          1) โรงเรียนบ้านปิงหลวง
          2) โรงเรียนบ้านนาคา
          3) โรงเรียนบ้านปิงใน
          4) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
          5) โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
          6) โรงเรียนบ้านน้ำลี
          7) โรงเรียนอนุบาลเมืองลี
          8) โรงเรียนบ้านน้ำแพะ
          9) โรงเรียนบ้านน้ำเลา
          10) โรงเรียนบ้านห้วยนาย
          11) โรงเรียนบ้านคำเรือง
          12) โรงเรียนบ้านนาบอน
          13) โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
          14) โรงเรียนบ้านนายาง
          15) โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
14)โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 และ 2
          1) โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
          2) โรงเรียนบ้านสันทะ
          3) โรงเรียนบ้านน้ำลัด
          4) โรงเรียนบ้านนาไค้
          5) โรงเรียนบ้านนา
          6) โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 
          7) โรงเรียนบ้านหัวเมือง
          8) โรงเรียนบ้านสถาน
15)โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย
16)โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 (ดอยตุง)

® โรงเรียนสังกัด อปท.(ทุกโรง)

1) อบจ.เชียงใหม่
1) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยา
2) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
3) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
4) โรงเรียนบ้านศาลา
2) เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 12 โรงเรียน
3) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
4) เทศบาลเมืองพะเยา
5) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ) จ.เชียงราย
6) เทศบาลตำบลเชียงแสน (โรงเรียนเทศบาล 1 เวียงเชียงแสน) จ.เชียงราย
7) เทศบาลตำบลแม่สาย
8) เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง) จ.พิจิตร
9) อบจ.นครราชสีมา กลุ่ม 2
10) อบจ.นครราชสีมา กลุ่ม 4
11)เทศบาลนครอุบลราชธานี
11)โรงเรียนนครนนท์วิทยา (น.1-5) และ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
12)องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 โรงเรียน
13)โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
14)โรงเรียนบัวขาว สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
15)โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
16)โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
17)อบจ.ขอนแก่น
18)อบจ.ชัยภูมิ
          - โรงเรียนกวางโจนศึกษา
          - โรงเรียนห้วยยางวิทยา
          - โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
          - โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
19)เทศบาลนครระยอง
20)เทศบาลนครนนทบุรี
21)โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
22)กลุ่มโรงเรียน เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
23)โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
24)เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา
25)อบจ.ชัยภูมิ กลุ่มโรงเรียนทุ่งกะมัง
26)อบจ.หนองคาย (โรงเรียนกีฬา อบจ.หนองคาย)
27)อบจ.พิจิตร (โรงเรียนบางลายพิทยาคม)
28)อบต.บ้านเก่า (โรงเรียนอนุบาลบ้านเก่า จ.พิจิตร

®โรงเรียนสังกัด อปท.รายภาค (เฉพาะรายโรงเรียน)

1) ภาคเหนือ (จุดอบรมเชียงใหม่)
ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2557 จำนวน 125     โรงเรียน
          2) ภาคใต้ (จุดอบรมหาดใหญ่)
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 จำนวน 106     โรงเรียน
          3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จุดอบรมมหาสารคาม)
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 จำนวน 105     โรงเรียน
          4) ภาคตะวันออก (จุดอบรมจันทบุรี)                                    
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2557 จำนวน 100     โรงเรียน
          5) ภาคกลาง (จุดอบรมเพชรบุรี)
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 จำนวน 125     โรงเรียน