Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ท้องถิ่นไทย


   รายละเอียด


     

ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมครูและตัวแทนนักเรียน นำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยวันที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายของรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศ วันที่ 2021-04-05 13:17:06