Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ปัจฉิม2563


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนตอนรับ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

 

ประกาศ วันที่ 2021-03-17 16:08:22