Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กิจกรรมเผยแพร่ภาษาเเละวัฒ


   รายละเอียด


     

นางสาววรัญญา ผาพรม และ นางสาวณิชนันทน์ เขียวกาศ ตัวเเทนนักเรียนโปรแกรมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน TCP และคณะครูผู้สอน 

เข้าร่วม “การเเข่งขันเล่านิทานภาษาจีน” 

และ เข้าร่วม “การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน”

กิจกรรมเผยแพร่ภาษาเเละวัฒนธรรมจีน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2021-02-25 13:17:33