Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 003/2564


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2021-02-19 14:38:30