Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ส่งเสริมบุคลิกภาพทางการแส


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะดนตรีและนันทนาการ : กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพทางการแสดง ของนักเรียนโปรแกรมห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรีศิลปะและการแสดง (Performing Art Program) โดยวิทยากรครูผิงอัน แซ่หลง เป็นผู้ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆทางการแสดง จัดในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย.

 

ประกาศ วันที่ 2020-12-18 14:34:41