Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ค่ายคุณธรรม


   รายละเอียด


      ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศ วันที่ 2020-11-10 15:53:13