Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ไทย ตปท.) หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน (รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศ วันที่ 2020-10-31 17:28:32