Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึ


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและทีมวิจัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำทีมโดย ท่านผศ.ดร.สุกัญญา แช่มช้อย ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-10-05 23:18:16