Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

นักเรียนห้องเรียนเตรียมแพ


   รายละเอียด


     

นักเรียนห้องเรียนเตรียมแพทย์ วิศวะ (GSM) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์โปรแกรมเตรียมแพทย์และวิศวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วัน ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-10-03 22:38:01