Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แสดงความยินดี


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ
• รองพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารดีเด่น ส.บ.อ.ท.ประจำปี 2563
• คุณครูเรณุกา ตันติ๊บ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
• คุณครูอนุรักษ์ ชัยธนานันท์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ข้าราชการดีเด่น อบจ.เชียงราย ประจำปี 2563

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-15 11:24:12