Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ค่ายคุณธรรม


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคำนิยมที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2563 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-14 12:43:18