Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ขอแสดงความยินดีกับ


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับ นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้รับรางวัล"ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาการศึกษา" จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของการศึกษาท้องถิ่น :  สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน"  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท) ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-12 12:40:19