Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 59/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-07-20 11:15:19