Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

การประเมินผลงาน วันที่ 3


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้ารับฟังการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 3 พร้อมชื่นชม ดูความสำเร็จ ความพร้อม และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดถึงความต้องการที่ฝ่ายบริหารจะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

 

 

ประกาศ วันที่ 2020-06-19 16:20:01