Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

การประเมินผลงานที่เกิดจาก


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้ารับฟังการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมชื่นชม ดูความสำเร็จ ความพร้อม และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดถึงความต้องการที่ฝ่ายบริหารจะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแผนกประถมศึกษา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

 

ประกาศ วันที่ 2020-06-17 16:17:26