Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อ(PISA)


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-03-18 15:23:33