Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Team Building


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการและคณะครูแผนกประถมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Building ) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563  โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ 

 

ประกาศ วันที่ 2020-03-11 23:17:27