Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้จากการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา(Revision)


   รายละเอียด


     

ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมสรุปองค์ความรู้จากการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตร English Program ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (Revision) ในวันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-03-06 15:04:30