Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

มอบเกียรติบัตร Maths -Whizz


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการทดสอบ Maths -Whizz โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ Whizz Education ในวันที่ 6 มีนาคม 2563   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-03-06 11:35:25