Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

มอบใบประกาศมัคคุเทศก์อาสางานเชียงรายดอกไม้งาม 2563


   รายละเอียด


     

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมนางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา ปฏิบัติหน้าที่แนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ณ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้องประชุมปลูกปัญญา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-02-12 17:04:05