Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Pre-Cadet


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการโปรแกรมหลักสูตร Pre-Cadet เตรียมความพร้อมสู่ 4 เหล่าทัพ “สร้างความฝันของตนเองให้สำเร็จ” ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-01-04 13:55:46