Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 105/2562


   รายละเอียด


     

 
ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจากสมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายสมาคม กทม. เชียงราย เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-12-27 14:11:06