Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เลิศด้านดนตรีศิลปะและการแสดง


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะดนตรีและนันทนาการ : กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (PAP) ของนักเรียนโปรแกรมห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรีศิลปะและการแสดง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ พ่อครูสุคำ แก้วศรี และครูรัตนะ ตาแปง.

 

ประกาศ วันที่ 2019-12-01 07:41:18