Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 99/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-12-01 07:37:39