Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

มัคคุเทศก์อาสา


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา ณ หอประชุมปลูกปัญญา อาคาร 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-28 10:42:06