Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษา


   รายละเอียด


     

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดย ผอ.ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Dr.David Chin ที่ปรึกษาฯWang Dan ผู้อำนวยการ SteahLiu Zhang Wen Xi ผู้ช่วย ผอ.เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาเขตเชียงราย) เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนและนักศึกษาจีนเพื่อหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดย รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดี และทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 206 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-24 20:11:45