Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหร


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงาน เกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3. การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ได้รางวัลชมเชย

5. การเเข่งขันจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) ได้รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-20 09:19:56