Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ธุรกิจค้าปลีก


   รายละเอียด


     

นักเรียนโปรแกรมห้องเรียนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ม.6/8 กลุ่ม B ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรห้องเรียนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก วันที่ 15-16 พ.ย. 62 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ และศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-15 19:17:42