Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันในงาน เกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3. การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ได้รางวัลชมเชย

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-09 21:02:54