Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำทีมโดย อ.ไชยวัฒน์ ผลประดิษฐ์ เพื่อเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และยกระดับการพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-07 14:23:33