Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

TO BE NUMBER ONE


   รายละเอียด


     

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ ด.ญ.ศณัฐชา   จันทร์ชุม นักเรียนชั้น ม.3 สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แสดงการร้องเพลงถวายหน้าองค์ประธาน

 

ประกาศ วันที่ 2019-10-28 19:58:03