Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

TO BE NUMBER ONE


   รายละเอียด


     

 ด.ญ.ศณัฐชา   จันทร์ชุม นักเรียนชั้น ม.3 สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 - วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระดับประเทศ

 

ประกาศ วันที่ 2019-10-22 21:03:22