Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 80/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย การผลิตสื่อการสอนดิจิทัล และห้องเรียนออนไลน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-10-01 13:42:35