Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สวนพฤษศาสตร์


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-26 13:46:19