Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

KRU CAMP


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ:กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านสานฝันอยากเป็นครู (KRU CAMP) ของนักเรียนโปรแกรมห้องเรียนเตรียมคุรุทายาท (Pre-Education Program : PEP) ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-21 19:00:27