Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ทอล์คโชว์


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.อบจ.ชร. ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดทอล์คโชว์  หัวข้อ การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซีชัน 3 จัดโดยสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุม ร.ร.สามัคคีวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนร่วม แข่งขัน 3 คนดังนี้

1.นางสาวศิรภัสสร เจริญทั้งสมบัติ 

2.นางสาวพลอย อิ่นแก้ว 

3.นางสาวสมหญิง  อินสุข

ครูผู้ดูแล

ครูอภิชาติ

ครูภานุพันธ์

ครูนิติศักดิ์

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-11 20:27:52