Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ค่ายคอมพิวเตอร์


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนักเรียนโปรแกรมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (SBMLD) วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-07 11:46:48