Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 69/2562


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ุ6 กันยายน 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-06 18:41:55