Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดก


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนโปรแกรมห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง (PAP) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงนาฏศิลป์ในพิธีเปิงาน สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังเก่า) การแสดงนี้ฝึกสอนโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยการแสดงโดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน.

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-05 21:53:26