Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ครูอรวรรณ วรรณสุข หัวหน้าแผนกประถม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Prof. Mr. Maki Takeyoshi จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น และ อาจารย์วรรณวลี อินทร์ปิ่น จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะนักศึกษา เข้าดูการเรียนการสอนแผนกประถมศึกษา ห้องเรียนบูรณาการ การใช้เครื่องมือสอนคิดในชั้นเรียน และกิจกรรม Block Course ลูกเสือ ยุวกาชาด

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-03 12:26:54