Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

SEAMEO Teacher


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นที่ 8  ด้วยความร่วมมือจาก SEAMEO Teacher ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระหว่างวันที่5-30 สิงหาคม 2562

 

ประกาศ วันที่ 2019-08-06 10:33:58