Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

TEP & TCP


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาผ่านกิจกรรมการแสดง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-07-05 19:35:29