Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมการใช้เทคโนโลยี


   รายละเอียด


     

นายวีรยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรีบนการสอนพัฒนาศักภาพครูผู้สอน เพื่อการทำงานเป็นทีม(Teamwork) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูบรรณารักษณ์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สวนกรณ์วัฒน์รีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-06-29 19:16:07