Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 54/2562


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม และ นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลนครอุดรธารี ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลและเยี่ยมชมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของรร.อบจ.เชียงราย วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-06-07 18:41:45