Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 30/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน และนิเทศ ติดตาม ทบทวน ตามแนวทาง Thinking School ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-05-30 21:17:03