Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมครูสอนคิด


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรครูสอนคิด (Thinking School) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียน อบจ.ชร.
@ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย
-สังกัด อปท.
1.โรงเรียน อบจ.ชร. (ครูบรรจุใหม่/ย้ายมาใหม่/ครูพิเศษ:ที่ไม่ผ่านการอบรม)
2.โรงเรียน ท.1 (บ้านแสนเมืองมูล) สังกัด ทน.ลำปาง 
3.โรงเรียน ท.1 (ป่าแดด) สังกัด ทต.ป่าแดด จ.เชียงราย 
4.โรงเรียน ท.1 (วัดพรมวิหาร) สังกัด ทต.แม่สาย จ.เชียงราย 
5.โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัด อบจ.เชียงใหม่ 
6.โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัด ทน.รังสิต จังหวัดปทุมธานี
-สังกัด สพป.
7.โรงเรียนบ้านสมานมิตร สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 
-สังกัด สพม.
8.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
-สังกัดอุดมศึกษา
นักศึกษาฝึกสอน รร.อบจ.ชร.
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10. มหาวิทยาลัยพะเยา 
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รวมทั้งหมด 83 คน

 

ประกาศ วันที่ 2019-05-30 21:15:55