Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

TEP & TCP


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนครูเข้าอบรมสัมมนาตามความสนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-05-10 18:44:24