Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ถอดหลักสูตร


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนำทีมงาน รองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าโปรแกรมหลักสูตร หัวหน้าสายชั้น/ฝ่าย/แผนก ศึกษาที่ดูงานและประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการถอดหลักสูตรการเรียนรู้ของ รร.อบจ.เชียงราย 14 โปรแกรมหลักสูตร ณ โรงเรียนพรศิริกุล ในวันที่ 1-6 เมษายน 2562

โรงเรียนพรศิริกุลเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังอันดับหนึ่งของจังหวัดตรัง โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง มุ่งสร้างสถานศึกษาให้เป็น School of Happiness และเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาตามแนวทาง Thinking School ของ รร.อบจ.เชียงราย ตลอดถึงร่วมถอดบทเรียนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2562 ร่วมกัน

 

ประกาศ วันที่ 2019-04-02 14:12:29