Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

PISA-2562


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลนานาชาติ PISA โดยอ.ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-03-21 15:40:06